Regulamin | Warsztaty Plakatu
 1. Organizatorem Warsztatów Plakatu jest Fundacja Art2Business z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ul. Nowy Świat 37 m.8, KRS 0000638152 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Warsztaty Plakatu (zwane dalej warsztatami) prowadzone będą przez artystkę Maję Wolną majawolna.com.
 3. Celem warsztatów jest stworzenie przez uczestników prac artystycznych w postaci plakatów do wybranych filmów dokumentalnych koprodukowanych przez Mazowiecki Fundusz Filmowy, rozwijanych w ramach projektu Doc Lab Poland oraz prezentacja plakatów, w tym ich prezentacja producentom filmowym.
 4. Warsztaty odbędą się w miejscu podanym i potwierdzonym przez organizatora po 31 sierpnia 2017 r.
 5. Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.
 6. Organizator zapewnia: wykładowcę, salę do zajęć, jednorazowy pokaz materiałów filmowych, do których będą tworzone plakaty, spotkanie z producentami lub reżyserami, druk plakatów na wystawę, dostęp do Internetu, materiały plastyczne niezbędne do aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
 7. Warsztaty zakończą się wystawą, podczas której zostaną zaprezentowane wybrane i zaakceptowane przez prowadzącą i organizatora prace powstałe podczas warsztatów.
 8. Warsztaty plakatu nie są nauką obsługi programów graficznych.
 9. W Warsztatach Plakatu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
 10. Organizator zastrzega, że liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona – nie więcej niż 15 osób.
 11. W warsztatach mogą wziąć udział osoby mające doświadczenie w tworzeniu grafiki, które opanowały programy graficzne służące do jej przygotowania (obsługują pakiet Adobe co najmniej w stopniu podstawowym) oraz dysponują własnym sprzętem komputerowym z oprogramowaniem służącym do tworzenia grafiki.
 12. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach należy do Organizatora. O zakwalifikowaniu do warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń oraz umiejętności.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów w przypadku zebrania zbyt małej grupy uczestników.
 14. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaakceptować niniejszy regulamin zamieszczony na stronie www.warsztatyplakatu.pl.
 15. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres info@warsztatyplakatu.pl. – w terminie do dnia 7 października 2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
 16. Organizator poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu ich do udziału w warsztatach pocztą elektroniczną.
 17. Koszt uczestnictwa w Warsztatach Plakatu wynosi 1200 zł.
 18. Wpłaty określonej w pkt 18 należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w warsztatach:
  • jednorazowo – w terminie do dnia 12 października 2017
  • lub w dwóch ratach: 800 zł do dnia 12 października 2017 oraz 400 zł do dnia 3 listopada 2017.
 19. Dowód dokonania opłaty należy przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną na adres info@warsztatyplakatu.pl odpowiednio w terminach określonych w pkt 18.
 20. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT dokumentującą wpłatę powinni skontaktować się z organizatorem przed rozpoczęciem warsztatów.
 21. W celu rezerwacji miejsca w na warsztatach uczestnik jest zobligowany do wpłacenia zaliczki na poczet opłaty określonej w p. 17, w wysokości 100 zł, na konto Organizatora, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko z dopiskiem warsztaty plakatu 2017.
 22. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników z powodu braku wolnych miejsc, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników (według kolejności zgłoszeń). Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w warsztatach w przypadku pojawienia się wolnego miejsca.
 23. Uczestnik rezygnujący z udziału w warsztatach jest zobowiązany nie później niż do 7 października 2017 r. przesłać rezygnację z udziału w warsztatach na adres info@warsztatyplakatu.pl.
 24. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Nieuczestniczenie w warsztatach jest decyzją uczestnika.
 25. Zajęcia rozpoczynają się 21 października 2017 r. i zostaną zakończone 16 grudnia 2017 r. Będą odbywały się raz w tygodniu w terminach ustalonych przez Organizatora i podanych na stronie www.warsztatyplakatu.pl zgodnie z harmonogramem zajęć.
 26. Warsztaty obejmują 30 godzin zajęć.
 27. Na zajęcia należy zgłosić się na 10 minut przed ich rozpoczęciem w miejscu podanym przez organizatora.
 28. Z uczestnikami warsztatów zostaną zawarte umowy określające prawa i obowiązki Organizatora i uczestnika, w szczególności obowiązek zachowania w tajemnicy treści filmów ze względu na ich przedpremierowy charakter.
 29. Filmowanie oraz fotografowanie warsztatów przez uczestnika wymaga zgody organizatora.
 30. Udział warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na utrwalanie (filmowanie, nagrywanie i fotografowanie) wizerunku i wypowiedzi uczestników warsztatów oraz ich publikowanie, w tym w internecie, w celach wystawienniczych, informacyjnych oraz promocyjnych Organizatora i warsztatów.
 31. Uczestnik warsztatów udostępni Organizatorowi wykonane plakaty w wersji elektronicznej (pliki przygotowane do druku zgodnie ze specyfikacją podana przez Organizatora) oraz udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z plakatów na polach eksploatacji obejmujących:
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w ramach warsztatów oraz wystaw;
  • wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy plakatów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet, w ramach katalogu wystawy i innych materiałach informacyjnych i promocyjnych;
 32. Organizator zastrzega sobie niewyłączne prawo pośredniczenia w sprzedaży praw autorskich do plakatów zainteresowanym producentom.
 33. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do plakatów oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do plakatów w szczególności zmiany tytułu oraz dodawania nazw i logotypów partnerów i koproducentów filmu.
 34. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail, telefon dla celów związanych z rekrutacją oraz organizacją warsztatów, organizacją wystaw oraz eksploatacją plakatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 35. Zgłoszenie do warsztatów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 36. Regulamin może ulec zmianie o czym organizator poinformuje uczestników droga mailową.

Chcesz dowiedzieć sie więcej lub wziąć udział?