Info

Kwintesencja filmu w jednym obrazie – powrót do tradycji polskiej szkoły plakatu.
Zapraszamy na Warsztaty Plakatu. Stwórz obraz oddający ducha całego filmu.


"Salonem plakatu jest ulica" – tak mógł powiedzieć Henryk Tomaszewski tworząc niepowtarzalne dzieła, które złożyły się na fenomen polskiej szkoły plakatu, do dziś cieszącej się nieustającym zainteresowaniem. Złoty okres polskiego plakatu przypadł na lata 50., 60. i 70. ubiegłego stulecia, kiedy plakat był jedną z najbardziej ekspresyjnych, błyskotliwych i ironicznych form wyrazu i dialogu z odbiorcą. Dzięki wybitnym artystom plakat filmowy został podniesiony do rangi sztuki. Plakaty te nie tyle reklamowały dane filmy ale same w sobie stały się niezależnymi dziełami sztuki. Początek małżeństwa plakatu z kinem w dużej mierze zawdzięcza się umowie Eryka Lipińskiego i Henryka Tomaszewskiego z centralnym dystrybutorem filmów – Filmem Polskim. To zainicjowało „nową erę polskiego plakatu kinowego, jednoznacznie kojarzoną ze zjawiskiem Polskiej Szkoły Plakatu. Ocenia się, że w efekcie w latach siedemdziesiątych produkcja obejmowała 10 000 plakatów rocznie. Nic dziwnego, skoro często jedno wydarzenie opatrywano kilkoma projektami plakatów. Świadczy to o funkcjonowaniu plakatu na zasadach autonomii medium, a nie jego użyteczności.” pisze Sylwia Giżka na www.culture.pl. I do tej idei chcemy wrócić dziś. Przypomnieć twórcom i odbiorcom, jak dużą wartość niesie w sobie oryginalny projekt plakatu do filmu w przeciwieństwie do powielania zachodnich standardów zhomogenizowanych fotografii z elementami grafiki.

„Współczesny plakat filmowy w Polsce i na świecie jest zjawiskiem zwracającym uwagę, iż czasy jego świetności, kształtowane przez wybitne, indywidualne i twórcze temperamenty bezpowrotnie minęły. W dobie współczesnej technologii, coraz nowocześniejszych środków przekazu informacji, kształtują się kolejne wzorce, rozwiązania oraz świadomość projektantów. Plakat wywodzący się z ogłoszenia, będący w swoim pierwotnym założeniu formą komunikatu wizualnego oraz manifestem twórczych osobowości, ewoluował w kierunku coraz bardziej zunifikowanych obrazów pozbawionych rozpoznawalnych, wyjątkowych cech. Warsztaty mają na celu próbę przywrócenia sztuce plakatu jej nadrzędnej roli, zaznajomienie uczestników z językiem plakatu, jego historią, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fenomen polskiej szkoły oraz jej przedstawicieli.”

Maja Wolna

Cele

Celem Warsztatów Plakatu jest stworzenie artystycznego plakatu
do zaprezentowanego materiału filmowego.


Warsztaty podzielone będą na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: sztuka plakatu filmowego, funkcja komunikacyjna plakatu, komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej i inne. W części praktycznej każdy z uczestników będzie mieć szansę zaprojektować plakat do wybranego filmu. Na każdych zajęciach omawiany będzie postęp prac nad projektem. Mazowiecki Fundusz Filmowy, działający w strukturze Mazowieckiego Instytutu Kultury, przedstawi przedpremierowe filmy dokumentalne lub fabularne, na których podstawie tworzone będą plakaty. Każdy biorący udział będzie mógł wybrać film, do którego stworzy swoją propozycję plakatu. Poprzez krótkie ćwiczenia, prowadzone równolegle do głównego zadania, uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, kształtowania wyobraźni plastycznej oraz zdolności wizualnej interpretacji opartej na metaforze oraz charakterystycznej dla plakatu sile przekazu.

Warsztaty skierowane są do pasjonatów z dziedziny projektowania graficznego, artystów, studentów i absolwentów szkół artystycznych oraz wszystkich zainteresowanych zgłębieniem wiedzy o projektowaniu plakatów filmowych.

Warsztaty Plakatu poprowadzi Maja Wolna – absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą. Zdobywczyni złotego medalu w kategorii plakatów ideowych podczas 22 Międzynarodowego Biennale Plakatu. Adiunkt w Pracowni Plakatu II na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Współpracuje z magazynem "Zwierciadło" i "Film" oraz z Feminoteką. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Więcej na stronie: www.majawolna.com

Organizatorem Warsztatów Plakatu 2016 Mazowiecki Instytut Kultury www.mik.waw.pl


Regulamin

Regulamin Warsztatów Plakatu 2016


 1. Organizatorem Warsztatów Plakatu jest Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Mazowieckie pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Warsztaty Plakatu ( zwane dalej warsztatami) prowadzone będą przez artystkę Maję Wolną www.majawolna.com
 3. Celem warsztatów jest stworzenie przez uczestników prac artystycznych w postaci plakatów do wybranych filmów dokumentalnych i fabularncyh koprodukowanych przez Mazowiecki Funduszu Filmowy, jak także rozwijanych w ramach projektów Wajda Studio i DOC Lab Poland oraz prezentacja plakatów na wernisażu, w tym ich prezentacja producentom filmowym.
 4. Warsztaty odbywają się w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury na ul. Elektoralnej 12, 00-139 w Warszawie ( zwanego dalej MIK).
 5. Warsztaty odbywają się w języku polskim.
 6. Organizator zapewnia: wykładowcę, sale do zajęć, pokaz filmów do których będą tworzone plakaty, spotkanie z producentami, druk plakatów na wystawę, dostęp do Internetu w siedzibie MIK'u.
 7. Warsztaty zakończą się wystawą, podczas której zostaną zaprezentowane wybrane i zaakceptowane przez prowadzącą prace powstałe podczas warsztatów.
 8. Warsztaty plakatu nie są nauką obsługi programów graficznych.
 9. W Warsztatach Plakatu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
 10. Organizator zastrzega, że liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona.
 11. Organizator nie zapewnia sprzętu komputerowego oraz programów graficznych. W ramach potrzeb uczestnik powinien dysponować własnym sprzętem oraz oprogramowaniem.
 12. Organizator zastrzega, że liczba uczestników warsztatów jest ograniczona.
 13. Decyzja o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach należy do Organizatora. O zakwalifikowaniu do warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.
 14. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatów w przypadku zebrania zbyt małej grupy uczestników.
 15. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaakceptować niniejszy regulamin zamieszczony na stronie www.warsztatyplakatu.pl.
 16. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres info@warsztatyplakatu.pl. w terminie do dnia 3 października 2016 r. ( decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
 17. Organizator poinformuje uczestników o zakwalifikowaniu ich do udziału w warsztatach pocztą elektroniczną.
 18. Koszt uczestnictwa w Warsztatach Plakatu wynosi 1200pln.
 19. Wpłaty określonej w pkt 18 należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Warsztatach
  najpóźniej do dnia 3 października 2016.
  Istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem:
  • 800zł do dnia 30 września 2016 oraz
  • 400 zł do dnia 24 października 2016
  • na nr konta Mazowieckiego Instytutu Kultury 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349 z dopiskiem "Warsztaty Plakatu 2016"
 20. Dowód dokonania opłaty należy przesłać do Organizatora pocztą elektroniczną na adres info@warsztatyplakatu.pl odpowiednio w terminach określonych w pkt powyżej.
 21. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT dokumentującą wpłatę powinni skontaktować się z organizatorem przed rozpoczęciem warsztatów.
 22. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowania wszystkich kandydatów na listę uczestników z powodu braku wolnych miejsc, Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników według kolejności zgłoszeń. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w warsztatach w przypadku pojawienia się wolnego miejsca.
 23. Uczestnik rezygnujący z udziału w warsztatach jest zobowiązany nie później niż do 3 października 2016 r. przesłać rezygnację z udziału w warsztatach na adres info@warsztatyplakatu.pl.
 24. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Nieuczestniczenie w warsztatach jest decyzją uczestnika.
 25. Zajęcia rozpoczynają się 8 października 2016 r. Będą odbywały się raz w tygodniu w terminach ustalonych przez Organizatora i podanych na stronie www.warsztatyplakatu.pl zgodnie z harmonogramem zajęć.
 26. Warsztaty obejmują ok. 42 godzin zajęć.
 27. Na zajęcia należy zgłosić się na 10 minut przed ich rozpoczęciem do siedziby Organizatora.
 28. Z każdym z uczestników Warsztatów Plakatu zostaną podpisane stosowne oświadczenia.
 29. Filmowanie oraz fotografowanie warsztatów przez uczestnika wymaga zgody organizatora.
 30. Udział warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na utrwalanie (filmowanie, nagrywanie i fotografowanie) wizerunku i wypowiedzi uczestników warsztatów oraz ich publikowanie, w tym w internecie, w celach wystawienniczych, informacyjnych oraz promocyjnych Organizatora i warsztatów.
 31. Uczestnik warsztatów udostępni Organizatorowi wykonane plakaty oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z plakatów na polach eksploatacji obejmujących:
  • publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w ramach warsztatów oraz wystaw;
  • wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy plakatów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet, w ramach katalogu wystawy i innych materiałach informacyjnych i promocyjnych;
 32. Uczestnik zezwala na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do plakatów oraz przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do plakatów.
 33. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail, telefon dla celów związanych z rekrutacją oraz organizacją warsztatów, organizacją wystaw oraz eksploatacją plakatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 34. Zgłoszenie do warsztatów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Harmonogram

Informacje o spotkaniach w ramach Warsztatów Plakatu 2016 znajdziesz poniżej.


 1. Sobota 08.10.2016, godz. 10.00 - 15.00
  Spotkanie z producentami. Prezentacja wybranych filmów - dyskusja, omówienie.

 2. Środa 12.10.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Ogólne omówienie sztuki plakatu filmowego.
  Wprowadzenie do projektowania plakatów oraz wybór tematów. Zapoznanie grupy uczestników - wymiana doświadczeń.

 3. Środa 19.10.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Seria krótkich ćwiczeń wprowadzających w meandry projektowania plakatu.
  Omówienie wykonanych zadań na forum ( w grupie).

 4. Środa 26.10.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Nowość! Prezentacja różnorodnego podejścia do typografii w plakacie przez wybranych artystów/projektantów oraz zagadnienia,
  w których porusza się plakat typograficzny.
  Praca indywidualna uwzględniająca korekty również od strony zagospodarowania przestrzeni plakatu i elementów projektowania.

 5. Środa 02.11.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Nowość! Skoncentrowanie się na poszukiwaniach odpowiedniego stylu poprzez dobór narzędzia
  oraz eksperymenty wizualne oparte na typografii.
  Kontynuacja zadania projektowego – omówienie i konsultacja.

 6. Środa 09.11.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Wstępne pomysły oraz praca nad szkicami do wybranych filmów.
  Dyskusja wokół funkcji komunikacyjnej plakatu na przykładach wybranych dzieł.
  Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej w Polsce i na świecie - przykłady.
  Konsultacje.

 7. Środa 16.11.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Międzynarodowy charakter plakatu - różnice kulturowe i kontekst społeczny.
  Czego się wystrzegać - najczęstsze błędy popełniane u progu projektowania graficznego.
  Kontynuacja zadania projektowego – omówienie i konsultacja.

 8. Środa 23.11.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Świadome projektowanie formy graficznej.
  Środki wizualnego przekazu a treść komunikatu – analiza problemu.

 9. Środa 30.11.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Plakat we współczesnym świecie. Specyfika plakatu filmowego w odniesieniu do innych form wizualnego przekazu.
  Kolejny etap projektowania – analiza prac.

 10. !! ZMIANA PLANU !! Środa 07.12.2016, godz. 17.30 Poniedziałek 05.12.2016
  Funkcja, cel i charakterystyczny język plakatu. Specyfika wyrażanych treści i ich wpływ na emocje.
  Konsultacje projektów.

 11. Środa 14.12.2016, godz. 17.30 - 21.00
  Subiektywny sposób wyrażania treści za pomocą plakatu.
  Finalny etap procesu projektowania – podsumowanie wykonanych zadań.
  Konsultacje. Przygotowanie prac do ostatecznej prezentacji.

 12. WERNISAŻ

<